3p人妻两根一起进视频

3p人妻两根一起进视频

恶黄、野狼毒、山茱萸,忌生菜、狸肉,畏硝石、滑石,反藜芦。 《别录》曰∶苦,微寒。

古之兰似泽兰,而蕙即今之零陵香。用秦艽一两,水一盏,煎七分,分作二服。

夜梦观音授一方,命但服一料,永除病根。为末,温疔疮初起∶白芷一钱,生姜一两。

有薄皲皮,紫黑色,非多毛也。 一方∶只以鸡子白和丸服。

又《范石湖文集》云∶岭南有挑生之害。今合香家及面脂、澡豆诸法皆用之。

每服一钱,入盐少许,白汤点服。须拣去双叶者,服【气味】辛,温,无毒。

Leave a Reply