SWAG Porn

SWAG Porn

入手少阴、厥阴经。此症之治,全在交表里之阴阳,温经解表,乃用《伤寒论》麻黄附子细辛汤;处方:黑附片60克麻绒6克北细辛3克此方,据清代医家郑钦安云:“乃交阴阳之方,亦温经散寒之方也。

 清肝肺之风热,以疗内障。下同)此方为足阳明胃经之药,阳明为表中之里,多气多血。

治病要在明辨病机,病机既明,则针对病机治疗,投方选药,焉有不效者。因寒则凝,阳气不能舒展,无力运送,故大便停滞不通,此为寒结。

脉浮而数,舌质红,苔白而干。证属肾精不足,元阳虚衰,治宜生精补髓峻扶元阳之剂。

症见:高热,全身冷汗不止,声低息短,四肢逆冷,面赤如硃,身重难以转侧,二便如常。 折伤,酒真阴虚服之,火炎水愈涸。

心阳虚,阳神不藏,以致心悸、气短。接服十余剂,并佐以食物疗法,睡眠较前安稳,余症亦随之好转,并停服安眠药。

Leave a Reply